Foute aanname vijf: De Vlaming kan bouwen waar hij wil

Er zijn zoveel gebruiksbeperkingen in Vlaanderen dat er de facto sprake is van een betonstop.

Elke m² in Vlaanderen telt tientallen gebruiksbeperkingen. Wie wil bouwen of renoveren in Vlaanderen stuit al snel op een hele resem voorschriften en bepalingen. Die kunnen ingegeven zijn door het Vlaamse of het lokale echelon. Het gaat om wettelijke beperkingen zoals recht van voorverkoop; vogelrichtlijngebieden; habitatrichtlijngebieden; beschermde landschappen; stads- en dorpsgezichten; overstroombare gebieden, biologische waardering enz. Maar ook tal van andere richtlijnen rond bodemonderzoek; onroerend erfgoed & archeologienota; de bosreferentielaag; gewenste agrarische structuur; grondverschuiving; natuurinrichtingsprojecten; VEN/VON gebieden; ramsargebieden; risicozones voor overstromingen enz. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onder druk van dit uitgebreide gamma aan gebruiksbeperkingen en de bestaande juridische beperkingen op bouwen het ruimtebeslag in dalende lijn blijft evolueren.