Aandacht voor verdichting in kernen

11-10-2018

Het BRV heeft de bedoeling om meer bebouwing te laten plaatsvinden binnen de kernen in plaats van daarbuiten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding binnen deze verdichte kernen. Meer verdichting betekent nog meer verharding binnen de al verharde kernen. Vooral de afvoer van regenwater zal in de toekomst een uitdaging worden.

Gescheiden rioleroingsstelsel - foto Infrax
Gescheiden rioleroingsstelsel - foto Infrax

Een recente studie rond de impact van het BRV op rioleringen concludeert dat het investeringsnoden in rioleringen lager zullen zijn dankzij het BRV dan in een 'business-as-usual' (BAU) scenario. Het BAU dat gebruikt wordt als vergelijkingspunt veronderstelt dat toekomstig ruimtebeslag zal stijgen aan een tempo van 6ha/dag. Dit BAU scenario is geen geldig ijkpunt omdat zelfs zonder het BRV het tempo van ruimtebeslag onmogelijk 6ha/dag kan behalen. Onder druk van de bestaande juridische beperkingen op bouwen en de marktwerking is het tempo van het ruimtebeslag al gedaald tot onder de 6ha/dag en dit tempo zal in de komende jaren blijven dalen. De studie maakt dus een vergelijking tussen een BRV scenario en een puur fictief scenario.

De studie rond de impact van het BRV op rioleringen evalueert de kosten op vlak van uitbreidingen van het rioleringssysteem en buffering. In een stedelijke omgeving staan deze kosten niet op zichzelf maar zijn deze sterk afhankelijk van goede voorbereiding van stadsvernieuwing, voorzieningen voor mobiliteit en diensten en voorzieningen voor natuur en groen. Er dient een kwantificering gemaakt te worden van alle kosten die gepaard gaan met verdichting. Steden en gemeenten die het grootste deel van de bevolkingsgroei moeten opvangen, moeten van deze kosten bewust gemaakt worden zodat zij een gezonde en leefbare stad kunnen bouwen voor een goede demografische mix.

Bovendien analyseert de studie het rioleringssysteem per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zone. De vraag stelt zich of deze zones wel fijnmazig genoeg zijn (zie kaart). Een RWZI zone bevat zowel kernen als platteland, die elk verschillende rioleringsnoden hebben.

In steden zullen er bijkomende investeringen nodig zijn om het overtollige water op te vangen in de vorm van meer groen en meer buffers. Vandaag wordt vaak te snel voorbijgegaan aan de kostprijs van deze bijkomende investeringen. Verdichting wordt voorgesteld als kostenbesparend op alle vlakken, maar een goede verdichting waar mens en natuur kunnen samenleven op een beperkte oppervlakte vereist veel planning en investeringen. Vandaag zijn al verschillende stedelijke kernen waterziek, zie ook: Meer verdichting vergt doorgedreven ingrepen in water-robuust bouwen. zie ook: Meer verdichting vergt doorgedreven ingrepen in water-robuust bouwen

Studie: Wolfs, V., Ntegeka, V., Willems, P., Francken, W., 2018. Impact van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op rioleringen. Studie uitgevoerd door Sumaqua in opdracht van VLARIO. p. 86