Gezonde, slimme locaties ?

11-09-2017

Greenpeace heeft het begin van het nieuwe schooljaar aangegrepen om te beklemtonen dat in Vlaanderen niet het minst kinderen lijden onder de luchtvervuiling. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gezinnen in Vlaanderen dit in overweging nemen bij de keuze van een woonplaats. Uit de enquête van Livios en Het Laatste Nieuws bij 1.500 Vlamingen, blijkt dat de meerderheid buitengebied verkiest terwijl slechts 14 % aangeeft in een stad te willen wonen. De Vlaamse regering doet er goed aan dit tekort aan draagvlak mee te nemen in de uitwerking van haar beleidsplan ruimte Vlaanderen. Gezondere lucht in stedelijke kernen zijn hoognodig om gezinnen aan te trekken.

De locaties die vandaag in het beleidsplan ruimte Vlaanderen de stempel 'slim' meekrijgen vallen grosso modo samen met de Vlaamse ruit tussen Gent, Antwerpen en Brussel en een reeks locaties die verbonden zijn aan collectieve vervoersknooppunten. VCB heeft die knooppunten aangeduid op een kaart met fijn stofconcentraties in Vlaanderen. Het zal niet verbazen dat de plaatsen met de hoogste concentraties van fijn stof momenteel als 'slim' gecatalogeerd staan. Het lijkt evenwel opportuun om gezondheid, groen en stilte een belangrijke component toe te kennen om al dan niet verder te investeren in voorzieningen en infrastructuur in een regio met stijgende bevolking. Denk maar aan de gebieden in Vlaanderen die vragende partij zijn om missing links in het wegennet vervolledigd te zien of die verstoken blijven van een toereikend spoorwegennet. Neem bijv. het noorden van de provincie Antwerpen rond Hoogstraten, de gemeenten rond Diksmuide, het Hageland en de gemeenten rond Beringen, Peer en Herentals. Demografische prognoses geven aan dat de bevolking er de komende jaren sterk zal toenemen, ondanks het gebrek aan collectieve vervoersknooppunten en andere infrastructuur.

Weloverwogen, planmatige verdichting vergt tijd en voorbereiding, niet het minst rond gezondheid, mobiliteit en groenvoorziening. Recente studies geven aan dat luchtkwaliteit best wordt meegenomen in de uitwerking van het BRV en bij de keuze van 'slimme locaties'. Uit de recente enquête blijkt dat vooral hoogopgeleiden jonger dan 50 verkiezen in buitengebied te wonen. Om die groep te overhalen de stap te zetten naar een stedelijk leefmilieu, doet de overheid er goed aan hen het nodige perspectief te bieden op een goede luchtkwaliteit. Voorts is het zaak om de gebieden met een toereikende luchtkwaliteit op langere termijn te blijven vrijwaren. Gezinnen geven immers de voorkeur aan een gezonde leefomgeving voor hun kinderen.