Help verdere klimaatverandering voorkomen met een groendak

11-08-2021

Areaal aan daken optimaal verduurzamen

Een nieuw VN-rapport bevestigt dat de gevolgen van de klimaatopwarming zich steeds sterker doorzetten. Een opwarming met anderhalve graad zit eraan te komen met onder meer steeds vaker droogteperiodes en intense regenbuien als gevolg. De bouwsector zet zijn schouders onder de Europese klimaatplannen om infrastructuur, gebouwen en mobiliteit te verduurzamen. Dat helpt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen en groene energieproductie te verhogen, maar ook de gevolgen van een veranderend klimaat te milderen. Een goed voorbeeld zijn groendaken die regenwater bufferen, de waterhuishouding ontlasten, verkoeling bieden bij hoge temperaturen en biodiversiteit vermeerderen. De Confederatie Bouw heeft de federatie van dak- en gevelgroen in haar rangen die groene technieken en best practices promoot. 

Het is nagenoeg bekend dat de bestaande gebouwen verantwoordelijk zijn voor om en bij de 40% van de CO2-uitstoot in Europa. Naast de verhoopte renovatiegolf, wordt steeds vaker het areaal aan daken onder de loep genomen om het potentieel van het gebouwenpatrimonium optimaal te verduurzamen. Zowel op het vlak van energie en waterhuishouding als om verkoeling en meer biodiversiteit in verdichte woongebieden teweeg te brengen. Groendaken winnen daarbij steeds meer aan populariteit. Zo gaven onlangs aannemers aan dat de gelegde oppervlakte jaar na jaar groeit met 15 tot 20 %. 

Groendaken kunnen water bufferen, ze kunnen het water met andere woorden ophouden zodat de scherptes van de pieken verminderen en het water dus meer gespreid in de bodem terechtkomt. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater vergt de minimale bergingscapaciteit van 35 liter/per vierkante meter. Die buffercapaciteit van groendaken kan er dus toe bijdragen dat het water langzaam aan de natuur afgegeven wordt zodat de natuur het op een rustiger tempo opnieuw kan opnemen en kan opslaan als grondwater dat we dan later weer opnieuw kunnen gebruiken. Voorts filteren groendaken de lucht; stimuleren zij biodiversiteit en helpen zij bijenpopulaties en vogels. Eveneens helpen zij de oplopende temperaturen in stedelijke centra te milderen. Verkoeling die meer dan welkom is bij zomerse hittestress.  

Groen in de bouw is stilaan geen niche meer. Jaar na jaar groeit de interesse voor dak- en gevelgroen. Met onze federatie willen we onze aannemers gedegen informeren en verder opleiden. Best practices naar voren schuiven en beleidsmakers adviseren over de mogelijkheden, noden en troeven van o.a. groendaken. Want dit biedt een oplossing binnen handbereik voor klimaatverandering. Hoewel de interesse bij particulieren groeit, is er evenwel nog een weg af te leggen om het grote publiek van de grote toegevoegde waarde te overtuigen. Daar zetten we op in. 

Besluit Patrick Noé, directeur van de federatie dak- en gevelgroen binnen de Confederatie Bouw.  

Maar daken bieden nog meer mogelijkheden. Hun functionaliteit kan nog vergroot worden. Ze hebben het potentieel om als energiecentrales, terrassen of parkings te dienen. Daarnaast wordt vandaag op heel wat daken aan urban farming gedaan. Het is een trend die in Amerika ontstaan is en intussen is overgewaaid naar heel wat Europese en Belgische steden. Bepaalde restaurants in grootsteden kweken biologische groenten op daken. Er is zelfs een viskwekerij die actief is op een dak met gebufferd dakwater. Ook serres kan je op daken installeren. Stuk voor stuk voorbeelden die aantonen dat efficiënt gebruik van daken zowel een oplossing voor wateroverlast kan bieden als kan bijdragen tot een vermindering van transport en CO2-uitstoot.