Nieuw Vlaams regeerakkoord: investeringsambities en een gedragen bouwshift

01-10-2019

Gunstige investeringspolitiek, verdubbeling van hernieuwbare energie en juridische zekerheid voor eigenaars

De nieuwe Vlaamse regering schuift cruciale, maatschappelijke ambities en investeringen naar voren in haar regeerakkoord. In de verwezenlijking ervan blijkt de bouw een belangrijke partner te zijn. Zo is de sector onmisbaar voor de verdubbeling van hernieuwbare energiecapaciteit en om de klimaatuitdaging aan te gaan. Op een energiebewuste verlaging van registratierechten na, lijkt er evenwel minder sprake van structurele maatregelen om het renovatieritme op te drijven. De VCB is verheugd over de investeringsambities en beklemtoont het belang van een vaste investeringsnorm om historische achterstand goed te maken. Ook de bouwshift in kernen en de mobiliteitsproblemen vergen aanzienlijke inspanningen. De juridische zekerheid voor eigenaars van percelen en woningen bij nieuwe ruimtelijke plannen zal het draagvlak ten goede komen.

De bouwshift en juridische zekerheid voor meer draagvlak

Een doordachte bouwshift - in de vorige legislatuur gekend onder de noemer 'betonstop' - is cruciaal om betaalbaar wonen niet op de helling te zetten. In de vorige legislatuur die uitpakte met de 'betonstop' knelde het schoentje vooral in de onduidelijkheid voor eigenaars van percelen en woningen. De nieuwe Vlaamse regering kan draagvlak creëren door - zoals aangekondigd - de juridische zekerheid te garanderen aan eigenaars van percelen en woningen dat zij de marktconforme vergoeding betaald krijgen bij herbestemming. Ook de staten-generaal die in de steigers staat kan een belangrijk instrument zijn om alle stakeholders aan boord te krijgen. Uitgaan van reële cijfers in plaats van betwistbare aannames en werk maken van studies over de noden van kwaliteitsvolle verdichting zullen evenwel belangrijke hefbomen zijn.

Want als de nieuwe Vlaamse regering te veel focust op beperkingen en het neutraliseren van beschikbare bouwgronden zonder kwaliteitsvolle verdichting in een stroomversnelling te brengen, dan dreigen de huizenprijzen - vooral in het onderste segment van de markt en bijgevolg vooral voor de lagere inkomens - aanzienlijk toe te nemen. Vandaar het grote belang van een doorgedreven investeringspolitiek voor een kwaliteitsvolle en betaalbare woonomgeving in kernen en centra om er meer gezinnen aan te trekken en te behouden.