VOKA en VCB leggen hun gezamenlijke bezorgdheden over BRV neer bij Vlaams Minister-President

04-05-2017

"Onrust en gebrek aan rechtszekerheid in hoofde van eigenaars en investeerders"

Onlangs hebben VOKA en VCB een gezamenlijk schrijven gezonden naar Minister-President Geert Bourgeois. Beide benadrukken hun bezorgdheid over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en de doemscenario's die momenteel geschetst worden die een klimaat creëren alsof er meteen ingrijpende beslissingen genomen moeten worden. Dit terwijl vooral een goede onderbouwing en een planmatige aanpak zich opdringen om de doelstellingen van het BRV te realiseren.

Illustratief is het debat dat de laatste maanden wordt aangewakkerd om eigenaars warm te maken om tijdelijke natuur toe te staan op harde bestemmingen in afwachting van de realisatie van de bestemming. Vraag is hoe dit pleidooi te rijmen valt met de recente beslissing inzake zonevreemde waardevolle bossen waarmee in één klap 502 ha aan industrie grond en 1.630 ha aan woongebied geblokkeerd dreigt te worden, omdat eigenaars deze bossen toelieten op hun percelen in plaats van preventief over te gaan tot ontbossing.

Zulke maatregelen en beslissingen om geplande investeringen stop te zetten, dragen bij tot een vertekend beeld van de ruimteboekhouding. Daarom vragen VOKA en VCB alvorens overhaaste beleidsbeslissingen worden gemaakt, nog een grondige analyse te maken van de effectieve netto voorraad aan ruimte voor wonen, werken en mobiliteit, en een meer realistische inschatting van de toekomstige behoeften. Zeker wat de behoefte aan ruimte voor werk betreft, ontbreekt deze behoeftestudie op dit ogenblik volledig. Enkel op die wijze kan een monitoring gebeuren van de vooruitgang die zal worden gemaakt in verdichting, met respect voor de open ruimte.