Vraag 10

Bent u bereid studies over ruimte en mobiliteit - zeker wat betreft kostenramingen van mogelijke scenario’s- meer in overleg en in co-creatie met de private partijen van de bouw- en vastgoedsector te ondernemen in plaats van die apart binnen de administraties te ontwikkelen ? Dit om het maatschappelijk draagvlak ervan te verbeteren.

CD&V

We zijn altijd voorstander om de relevante stakeholders te betrekken bij het beleid. Voor veel studies zal de bouwsector veel interessante informatie hebben die nuttig is voor studies, o.a. wat betreft kostenramingen. Heel concreet zetten we een Vlaamse Bouwagenda op poten. Dat is een structureel overlegplan naar Nederlands model tussen de overheid en de bouwsector. We zullen de ruimtelijke omslag enkel op een kwalitatieve manier kunnen verwezenlijken in samenwerking met de bouwsector. Vanzelfsprekend zijn we dan voorstander om het draagvlak rond de beleidsconclusies te vergroten.

N-VA

De Strategische adviesraden hebben als voornaamste taak om de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden zoals de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren en bijdragen (adviezen - aanbevelingen) leveren tot het vormen van een beleidsvisie. Zij kunnen beroep doen op de expertise van de bouw- en vastgoedsector om zo de Vlaamse regering kwaliteitsvoller te ondersteunen bij haar beleid.

Wij hebben alvast de intentie om het structureel overleg tussen Vlaamse Regering en de VCB in de volgende legislatuur verder te zetten, hier kunnen de nodige afspraken gemaakt worden om te komen tot een nog betere samenwerking.

sp.a

Het lijkt ons altijd slim om dergelijke studies en plannen te ontwikkelen in samenspraak met zoveel mogelijk partners en experten. Studies moeten natuurlijk wel altijd tot objectieve scenario's leiden.

Vlaams Belang

Beslissingen worden inderdaad best genomen op basis van overlegde studies.

Open VLD

Wat ons betreft is een maatschappelijk draagvlak alleen mogelijk wanneer je iedereen de kans geeft te participeren en betrekt van in een vroeg stadium. In feite zou dit principe moeten gelden voor de opmaak van alle studies. Er is nood aan wetenschappelijk gevalideerde studies waar iedereen zich door zijn betrokkenheid mee kan achter scharen. Teveel studies zijn vandaag te defensief geschreven of gaan te veel uit van een eenzijdige visie. Technologische innovaties en grensoverschrijdende samenwerkingen bijvoorbeeld moeten veel meer tot uiting komen of meetellen wanneer we langetermijnvisies uitwerken.

PVDA

Alle overleg is zinvol en nodig. Wij gaan voor een maatschappij waarin het volk echt zijn zeg heeft over de grote vraagstukken van het samenleven voor de versterking van het maatschappelijk draagvlak. We zorgen er ook voor dat de betrokken actoren uit het middenveld stelselmatig geraadpleegd worden bij elke grote wetswijziging. De administratie zorgt voor de uitvoering van een democratisch besloten wetgeving. En daarnaast hebben we meer wetenschap, meer kennis en meer onderzoek nodig om de grote uitdagingen van onze tijd aan te kunnen. Onderzoek en wetenschap moeten het belang van de meerderheid van de bevolking en de planeet als oogmerk hebben. Wetenschappelijk onderzoek is een taak voor de samenleving en om die reden moet het zoveel mogelijk openbaar zijn. Wij herfinancieren daarom het wetenschappelijk onderzoek van de overheid naar sociale vooruitgang, ecologische innovatie, cultuur. We verhogen het budget tot 1% van het bbp in 2024. We stimuleren de publicatie van de resultaten van wetenschappelijke research in open access zodat universiteiten efficiënter en voordeliger kunnen werken. De wetenschappelijke input van academische en gespecialiseerde middens draagt op die manier bij tot een kwalitatieve wetgeving en effectieve administratie.