Vraag 2

Als u de woonmogelijkheden wil afremmen, op welke manier gaat u dan de verdere stijging van de prijzen van bestaande huizen en flats en bouwgronden tegengaan ?

CD&V

De 'betonstop' is zeker geen 'bouwstop', we noemen het liever een 'bouwshift'. De term 'betonstop' die de media lanceerde geeft de verkeerde indruk dat men geen nieuwe woongelegenheden meer zou kunnen ontwikkelen, terwijl er net nood is aan heel wat bijkomende woningen, door bevolkingsgroei en gezinsverdunning. Dat gebeurt wel liefst in de nabijheid van openbaar vervoer en voorzieningen (werk, school, winkel, recreatie, ...). Er zijn voldoende locaties waar verdere ontwikkelingen perfect mogelijk zijn. Vaak door méér te doen met dezelfde ruimte, m.a.w. een verhoging van het ruimtelijk rendement. Gedeelde woonconcepten zoals co-housing en kangoeroewonen zijn een goed voorbeeld van hoe we met kleinere wooneenheden toch veel levenskwaliteit kunnen bieden, en daarbovenop wonen betaalbaarder kunnen maken.

NV-A

Er is geen sprake om woonmogelijkheden af te remmen maar deze te creëren op goed gelegen plaatsen. D.w.z. geen bouwstop maar een bouwshift. Volgens een rapport van het Europese milieuagentschap zijn wij de koplopers inzake 'urban sprawl'. Dit veroorzaakt dagelijkse negatieve gevolgen en bijhorend hogere maatschappelijke kosten. Verdergaan op het zelfde elan heeft dus een hoge prijs.

Er is geen reden om aan te nemen dat er een tekort aan bouwgrond is, of zou komen. We weten immers uit alle prognoses en uit een studie van VITO (2016) dat we tot 2040 eigenlijk over nog voldoende 'goed' gelegen bouwgronden beschikken om de bevolkingstoename te accommoderen. De voorraad goed gelegen gronden is voldoende groot. Ook binnen het bestaand ruimtebeslag zijn er nog voldoende opportuniteiten naar inbreiding en rendementsverhoging.

Zoals eerder gezegd beogen we met het gewijzigde ruimtebeslag geen afbouw van de woonmarkt maar wel een shift in het juridisch aanbod aan gronden. Vermoedelijk zal hierdoor het percentage (70,5% ) eigenaars op de woonmarkt relatief stabiel blijven, waardoor de prijzen niet zo sterk worden beïnvloed. Een eigen woning zal ook in de toekomst voor de meeste gezinnen, de grootste vorm van woonzekerheid blijven die men kan verwerven. Het is voor velen ook een levensverzekering, een financiële zekerheid. Wij gaan daar met respect mee om.

sp.a

Door te verdichten, willen we minstens zoveel capaciteit creëren op een veel beperktere ruimte. We moeten gaan naar kernversterking in onze steden en gemeenten. In steden en grotere gemeenten ligt nog zo'n 8.000 ha ongebruikte woongronden. Dat betekent 200.000 nieuwe woningen of 2/3de van de bevolkingsaangroei (+318.000 in 10 jaar - 171.000 huishoudens). Als we de verdere versnippering willen tegengaan, moeten we deze woongronden benuttten om prijsstijgingen tegen te gaan. Om de stijging van de woningprijzen in het algemeen tegen te gaan, moeten we als overheid meer gronden en panden in bezit nemen. De sociale huurmarkt in Vlaanderen is veel te klein, wat zorgt voor enorm hoge private huurprijzen. Door die sociale huurmarkt uit te breiden, dalen de prijzen op de private huurmarkt. Om de eigenaarsmarkt betaalbaarder te maken, schrappen we de registratierechten op de enige eigen woning. Bovendien spaart kernversterking ons ook geld uit in de facturen van onze nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit en telecom. De kostprijs voor wegenonderhoud en nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit ligt per gebouw zeven keer hoger bij verspreide bebouwing als in kernen.

Vlaams Belang

Op vijf jaar tijd kreeg België een instroom van een half miljoen immigranten te verwerken. Het ruimtebeslag ten gevolge van deze bevolkingsaanwas is enorm. Een rem op de immigratie zal leiden tot een verminderde noodzaak tot aansnijden van open ruimten.

Open VLD

Wij zijn geen voorstander van het afremmen van de woonmogelijkheden omdat dit inderdaad gaat zorgen voor prijsstijgingen. Wel willen wij initiatiefnemers overtuigen dat er nood is aan een andere aanpak, een bouwshift, gericht op verdichting, op adaptief en flexibel bouwen,... Zo zorgen we ervoor dat het rendement voldoende hoog blijft om zaken te realiseren.

We moeten daarbij inzetten op creatieve oplossingen. Allerhande rigide regels zorgen er vandaag voor dat wanneer we een antwoord willen bieden op nieuwe maatschappelijke evoluties er telkens een nieuwe regel moet worden uitgevonden om dingen mogelijk te maken. Regel op regel. En finaal eindigen we in zo'n kluwen dat niemand eigenlijk nog goed weet wat kan en wat niet kan en dat projecten met de beste bedoelingen vastlopen op de regelmuur.

Denk aan de moeilijkheden om een woning op te splitsen, een wooncontainer in je tuin plaatsen,... Open Vld gelooft niet in regeldrift, wij geloven in intelligentie, in innovatie, in overleg en in een overkoepelende ontwikkelingsgerichte visie.

PVDA

De bebouwing in landelijke gebieden beperken staat niet gelijk met het afbouwen van de woonmogelijkheden... Wij doen aan "kernverdichting" en maken ook komaf met de leegstand & verkrotting in steden en gemeenten. Wonen mag inderdaad geen financiële kopzorg zijn. Er moet een ambitieus plan komen voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Wij wensen een bindend raster van huurprijzen. Die begrenst de prijzen aan de hand van objectieve criteria zoals de kwaliteit van de woning, de isolatie, de ligging en het aantal kamers. We verlenen renteloze leningen aan gemeenten om er stedelijke wooncoöperaties mee op te richten. Zij bouwen, renoveren, verhuren en verkopen publieke woningen aan betaalbare prijzen. We organiseren ook een progressieve fiscaliteit op vastgoed met een onroerende voorheffing. We tekenen een ambitieus groeipad uit zodat elke centrumstad in 2030 de lat van 20% sociale woningen haalt. Zo'n aanbod zal ook de huren en de prijzen van het vastgoed drukken. In kader van de strijd tegen de klimaatopwarming maken we ook werk van groepsrenovaties en derdebetalersregelingen voor isolatie en andere renovaties.