Vraag 3

Is er volgens u nog plaats voor diverse woontypologieën: niet alleen voor flats maar dus ook voor rij-, halfopen en open bebouwing ?

CD&V

Voor CD&V is er niet één zaligmakend woontype, en zijn er ook geen woontypologieën die per definitie verkeerd zijn. Wel neemt de nood aan bijkomende grote vrijstaande woningen af door de gezinsverdunning. Het spreekt vanzelf dat we in een verdichtingscontext op zoek gaan naar creatievere woontypologieën, die compactere ruimte weten te combineren met woon- en leefkwaliteit. Ruimte draait echter niet enkel om de intensiteit maar ook om de kwaliteit van de openbare ruimte. We geven gemeenten daarom ook de nodige autonomie om te kiezen voor woontypologieën die passen in hun ruimtelijk karakter.

NV-A

Het is noodzakelijk dat we omzichtiger en efficiënter omgaan met onze ruimte. Dat betekent anders bouwen, compacter, maar zonder in te boeten op de woon- en leefkwaliteit. Dit zal de nodige innovatie vergen. Ongetwijfeld zal de VCB een belangrijke partner zijn in het bieden van een antwoord op deze uitdagingen.

Er komen dus zeker compacte woningen bij in Vlaanderen, kwaliteitsvolle, gezinsvriendelijke woningen, die de concurrentie met de villa's in buitengebied best aankunnen.

Bij het team Vlaams Bouwmeester werken ze aan een instrument om het ruimtegebruik in middelgrote en kleinere gemeenten door te lichten. Binnenkort kunnen lokale besturen aan een multidisciplinair team vragen om de mobiliteit, de leegstand, de mogelijkheden voor verdichting door te lichten. De bedoeling is om aan landelijke gemeenten aangepaste woontypologieën voor te stellen.

sp.a

Dat is zeker nog mogelijk. Via gemeenschappelijke woonprojecten zoals kangoeroewonen, zorgwonen, intergenerationeel wonen, cohousing, tweegezinswoningen en stapelwoningen kunnen we de bezetting van huidige open bebouwingen ook intensiveren. Uiteraard zal je in woonkernen, dichtbij openbare diensten en openbaar vervoer voornamelijk flats, rij- of halfopen bebouwing terugvinden.

Vlaams Belang

Ja. Het Vlaams Belang kant zich tegen dwangmaatregelen die de vrije keuze van de Vlamingen ter zake aan banden willen leggen. Wij kanten ons nadrukkelijk tegen het verplichte 'kleiner gaan wonen' dat sommige partijen ons willen opdringen.

Open VLD

Uiteraard. Verdichting betekent dat je op elke plaats op maat moet kunnen kiezen op welke manier je kwalitatief het beste kan gaan verdichten. Soms zal dat betekenen dat je in de hoogte gaat werken, maar evengoed kan je op grotere reeds ingenomen percelen zorgen voor een beter aanwenden van reeds ingenomen ruimtebeslag. We hebben daarbij nood aan kwalitatieve, creatieve oplossingen. Onder andere regelgevend moeten we daartoe ook zorgen voor een kader en concrete mogelijkheden.

PVDA

Ja. Maar in de landelijke gebieden willen we bijkomende bebouwing vermijden. Dat is essentieel voor groene ruimte, voor onze watervoorraden en voor een vlot verkeer. Nieuwe woonwijken plannen we bij multimodale transportknooppunten. Zie ook vraag 1.