Vraag 5

Wat als de overheid op een bestaande woning of op een voor wonen bestemd terrein allerlei beperkingen en zelfs bouwverboden invoert ? Zal de eigenaar dan worden vergoed in functie van het reële waardeverlies? Heeft uw partij de kosten hiervoor in kaart gebracht ?

CD&V

Wanneer na een grondige evaluatie zou beslist worden dat bepaalde gronden beter niet meer worden bebouwd, zoals overstromingsgebieden of minder goed gelegen woonreservegebieden, dienen de eigenaars daarvan correct vergoed te worden (100% van de venale waarde). Dat is zo opgenomen in ons ontwerp van Instrumentendecreet. Dat zal veel geld kosten, maar als we de ruimtelijke ordening van de toekomst in Vlaanderen belangrijk vinden, moeten we in eerste instantie durven die middelen vrij te maken.

Een goede ruimtelijke ordening bespaart ook op andere fronten. Een maatschappelijke kosten-baten analyse van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen toonde bovendien aan dat we bij 'business as usual' de volgende generaties opzadelen met een gigantische maatschappelijke en financiële meerkost, tot 33,2 miljard euro. (kosten van files, energie, aanleg en onderhoud van wegen, rioleringen en nutsleidingen, ongevallen, overstromingen, hittestress...). Alle scenario's die ingrijpen op het ruimtelijk beleid leveren uiteindelijk een netto-besparing op.

NV-A

Voor ons is kostenefficiëntie en de effectiviteit van het gekozen instrument om het doel te bereiken van primair belang. De ruimtelijke omslag die noodzakelijk is, zal wat kosten maar uiteindelijk zal deze ook baten genereren die groter zijn dan de kost. Doch eenmaal de formule is beslist, waarop de compenserende vergoedingen zijn gebaseerd, zal een meer nauwkeurige raming worden opgemaakt.

Wij zijn voorstander om ook andere instrumenten zoals voorkooprechten, planologische ruil en het nieuwe instrument van verhandelbare ontwikkelingsrechten en bouwrechten te gebruiken. Deze instrumenten zijn allemaal gericht op een betere ruimtelijke ordening,- het bieden van meer mogelijkheden op goede locaties - en het neutraliseren van slechte locaties. Wij zijn van mening dat we prioritair moeten inzetten op deze instrumenten.

In de rand van de discussie over de compenserende vergoedingen wordt al te vaak vergeten dat de betaalbaarheid van het systeem een grote rol speelt in de bruikbaarheid ervan. Daarom dat planschade en planbaten best dichter bij elkaar komen. Het is logisch dat wie een meerwaarde kan realiseren door een beslissing van de overheid, bijdraagt in een fonds waaruit de mensen worden vergoed wiens eigendom on-bebouwbaar wordt. Het is geen goede zaak dat enkel de belastingbetaler hiervoor moet opdraaien.

sp.a

Wie bouwgrond verliest door herbestemming moet daarvoor vergoed worden. Er zijn reeds verschillende studies die scenario's voor de kostprijs daarvan hebben berekend. Wat daar vooral uit blijkt, is dat het nog veel duurder zal zijn om niets te doen. Ons ruimtebeslag ­onder controle brengen, is tot 12 miljard euro goedkoper dan niets doen. Dan is de keuze snel gemaakt: beter voor het klimaat én de portemonnee.

Vlaams Belang

Een betonstop zonder absolute rechtszekerheid en een afdoende compensatieregeling voor de getroffen eigenaren is voor ons onaanvaardbaar. Eerst moet een sluitende regeling hierover worden uitgewerkt die niemand benadeelt.

Open VLD

Aangezien eigendomsrecht een grondwettelijk recht is, vinden wij dat hier een faire vergoeding tegenover MOET staan. Voor Open Vld betekent dit een vergoeding van 100 % venale waarde (zonder uitsluitingsgronden). Dit heeft uiteraard een kostprijs, maar gezien het belang op lange termijn is die factuur te verantwoorden. Wij kiezen ook voor een geleidelijk traject waarbij de kosten gespreid worden en niet voor de onmiddellijke schrapping zoals sommige andere partijen voorstellen.

PVDA

Grond met een herbestemming vergoeden we aan de geïndexeerde aankoopprijs en niet aan de marktprijs met inkomsten van planbaten. Zo verliezen eigenaars er niet aan en worden speculanten niet beloond.