Vraag 8

In welke mate en op welke manier wil u het renovatieritme doen stijgen ? Hoe gaat u met de huidige hinderpalen (onder meer stijgende vastgoedprijzen en onduidelijkheid over het huidige beleid) Vlamingen ertoe overhalen nog voldoende grondig te renoveren ?

CD&V

De uitdaging is inderdaad gigantisch: om die doelstellingen te bereiken moeten we 80 à 100 000 woningen per jaar renoveren of vervangen door nieuwbouw en zo de renovatiegraad opkrikken tot 2,5 - 3%. Daarvoor is een krachtdadig beleid nodig, met nog meer afstemming tussen het energie- en het woonbeleid. Onze voorstellen hieromtrent zijn de volgende:

 • Woonbonus omvormen tot klimaatbonus, wat wil zeggen dat ter ondersteuning voor eigendomsverweving, de bonus voortaan gunstiger zal zijn voor woningen die energiezuinig zijn of binnen een termijn van vijf jaar na transactie energiezuinig zijn gemaakt op de manier die vooropgesteld wordt in het ontwerp-klimaatplan 2021-2030. Aan bestaande engagementen wordt niet geraakt,
 • Steun voor minstens 25% van de energetische renovatiekost: Een combinatie van de verschillende financiële stimulansen moet minstens een vierde van de energetische renovatiekost kunnen dekken voor een modale woning die drie energiebesparende maatregelen doorvoert
 • Verlaging BTW voor afbraak en heropbouw tot 6%,
 • We geven het voorbeeld door overheidsgebouwen planmatig klimaatneutraal te maken.

NV-A

De ambitie van het renovatiepact blijft voor ons behouden. Het renovatieritme moet voor ons dan ook navenant stijgen op middellange termijn.

Wij willen inzetten op volgende elementen:

Versterken van de uitrol van het renovatiepact door volgende deelmaatregelen:
 • Het EPC uitbreiden met woonkwaliteit;
 • Drempelverlagende ontzorgingsinitiatieven
 • Een globaal renovatieadvies;
 • Een herwerkt premiebeleid;
 • Overheidsondersteuning waar nodig de lange termijn doelstelling van het Renovatiepact te halen over de looptijd;
 • Openstellen van de herwerkte renovatiepremie voor eigenaars-verhuurders;
 • Onderzoeken hoe een renovatiewoonfiscaliteit zou kunnen uitgewerkt worden;
 • Algemene 6% BTW invoeren voor afbraak en hernieuwbouw.
Verdere normatieve en juridische verstrenging zoals de renovatieverplichting binnen 5 jaar na overdracht van een zakelijk recht en de BEN-vereiste voor alle gebouwen 2050, gekaderd in een duidelijk, transparant lange termijn project zodat alle betrokken partners weten hoe we richting 2050 zullen evolueren en hoe zij dan best hun investeringen plannen.


Het overheidspatrimonium renoveren zal het ritme optrekken en de bouwsector de nodige ervaring en schaal geven om kostenefficiënte oplossingen te kunnen bieden aan gezinnen en bedrijven.

sp.a

Wij hebben hiervoor een volledig uitgewerkt renovatieplan. Wij geven iedereen de kans om zijn woning te laten renoveren zonder hiervoor zijn spaargeld te moeten aanspreken. De netbeheerder pre-financiert de renovatie en deze wordt door de eigenaar terugbetaald via de besparing die de renovatie oplevert op zijn energiefactuur. De afbetalingsperiode wordt zo gekozen dat het maandelijkse afbetalingsbedrag steeds lager ligt dan wat wordt uitgespaard aan energiekosten. Zo wint de bewoner aan koopkracht en betaalt hij toch zijn renovatie af: https://www.s-p-a.be/artikel/concreet-en-ambitieus-renovatieplan/ 

Vlaams Belang

De lage interesten en de stijgende energiefacturen maken renovatie meer dan ooit interessant. Het Vlaams Belang is van oordeel dat hogere energienormen gekoppeld moeten worden aan voldoende hoge premies en fiscale voordelen om de betaalbaarheid van renovaties te garanderen.

Open VLD

Ons woningpark is erg verouderd. Ongeveer de helft van de gebouwen in Vlaanderen zijn voor 1970 gebouwd. Om onze woningen tegen 2050 klimaatneutraal te maken, moeten we naar een renovatieritme van drie procent per jaar gaan (vandaag is dat amper de helft) en dit voor de komende 20 jaar. Een ambitieus doel. We merken vandaag dat een aantal fiscale maatregelen stilaan vruchten beginnen af te werpen. Maar, we moeten ambitieus zijn en een versnelling hoger schakelen.

Dit doen we door het btw-tarief op sloop- en heropbouw te verlagen van 21% naar 6% (ook voor projectontwikkelaars die binnen het jaar verkopen aan natuurlijke personen. Het btw-tarief op energiezuinige investeringen bij nieuwbouw gaat naar 6%.

Het bedrag van het hypotheekrecht (het Vlaamse registratierecht van 1% geheven op het bedrag waarvoor de hypothecaire inschrijving wordt genomen) wordt bij energie-geïnspireerde leningen volledig kwijtgescholden.

PVDA

We gaan gestructureerd en gefaseerd te werk om de klimaatimpact van de verouderde gebouwen in ons land drastisch terug te dringen. Wij willen alle publieke gebouwen en sociale woningen renoveren om in 2030 overal klimaatneutraliteit te bereiken. Ook brengen we met warmtescans van de daken en muren samen met de gemeenten de isolatiestand van de huizen op hun grondgebied in kaart. We bieden actief groepsrenovaties aan tot de bijna-energieneutrale standaard (E30), te beginnen bij huizenblokken waar de energie langs ramen en deuren naar buiten vliegt. Met de groepsrenovaties schrijven we een openbare aanbesteding uit om alle deelnemende huizen uit een blok samen in handen te nemen. Op die manier gaan we efficiënt te werk en verminderen we de kosten. Tegen 2040 brengen we zo 90 procent van het woningbestand tot de bijna-energieneutrale standaard. Wie de middelen niet heeft om te renoveren, wordt ondersteund via een derdebetalersregeling. Daarbij schiet de Klimaatinvesteringsbank de kosten van de renovatie voor. De eigenaar betaalt de investering terug met de opbrengst van de uitgespaarde energiekosten. Als de investering volledig vergoed is, daalt de energiefactuur naar het reële, lagere niveau. Verhuurders moedigen we aan om hun panden te renoveren door de energiestatus op te nemen als criterium in het huurprijzenraster. Wie panden verhuurt die niet goed geïsoleerd zijn, zal dat voor een lagere huurprijs moeten doen. Met een derdebetalersregeling maakt de Klimaatinvesteringsbank ook voor mensen met een kleine portefeuille isolatie en andere energiebesparende maatregelen mogelijk. We verhinderen met ons sociaal woonbeleid (zie vraag 2) ook een stijging van de vastgoedprijzen.
 We versnellen ook het onderzoek naar nieuwe bouwmaterialen op basis van CO2 in plaats van cement en we trekken de kaart van hout als dragende structuur in de bouw.