Vraag 9

Vlaanderen dient nog een hele weg af te leggen om de waterzuiveringsgraad op te trekken tegen 2027. Hoe denkt u deze deadline te halen om te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water ?

CD&V

De richtlijn legt geen expliciete verplichtingen op voor de waterzuivering, maar wel doelstellingen over de toestand van het water. CD&V blijft werken aan de waterkwaliteit via waterzuivering, MAP6 en natuurgerichte maatregelen. MAP6 maakt lokale maatregelen op maat van het gebied mogelijk en stimuleert zo de verantwoordelijkheidszin en innovatie in de land- en tuinbouw. Vlaams minister Koen Van den Heuvel kondigde onlangs aan dat er in 2019 meer dan een half miljard euro geïnvesteerd zal worden in rioleringsprojecten. Concreet gaat het geld naar bijkomende rioleringen, het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels tussen regen- en afvalwater en naar individuele zuiveringsinstallaties voor verder afgelegen woningen. Dat investeringsritme moeten we aanhouden om de zuiveringsgraad verder op te trekken en tegelijkertijd de renovatie van het bestaande partrimonium op te pakken en de bestaande infrastructuur te optimaliseren. Dit is een gezamenlijke uitdaging voor het Vlaamse gewest, Aquafin, de rioolbeheerders en de gemeenten. Via een nieuwe tranche in het lokaal pact voorzien we de nodige extra middelen voor Aquafin en de gemeenten om die uitdaging aan te gaan. We willen er ook over blijven waken dat de gemeenten de bij de waterverbruikers opgehaalde zuiveringsbijdrage ook effectief inzetten voor rioleringsprojecten.

NV-A

De deadline halen kunnen we al niet meer. Volgens de N-VA moet de volgende Vlaamse regering meteen een nieuwe lange termijn financiering voor het waterbeleid, inclusief afvalwaterzuivering, uit tekenen, en een meer efficiënt instrumentarium ontwikkelen.

Wij willen inzetten op volgende elementen:

  • de verdere uitvoering van de zoneringsplannen zoals uitgewerkt door de VMM;
  • de verdere uitbouw van gescheiden stelsels en individuele waterzuivering;
  • het verderzetten van vervangingsinvesteringen om het riolenpatrimonium te actualiseren;
  • het openen van het debat over differentiëren van rioleringaansluitingstarieven in functie van de ligging van de aansluiting;
  • het behalen en bewaken van een goede kwaliteit oppervlakte- en grondwater in buitengebied. Daar is nu al van geweten dat we de doelen in 2027 niet kunnen halen. Voor de N-VA is dat een bijzonder belangrijk aandachtspunt en zal door de volgende Vlaamse Regering op een andere manier, dan in het verleden, aangepakt worden.

sp.a

Eén van de belangrijke problemen in ons waterbeleid is dat we nog te vaak dweilen met de kraan open. Zo zullen we bijvoorbeeld nooit aan de Europese kaderrichtlijn water voldoen als we ons mestprobleem niet beter gaan aanpakken. We zijn nu aan het 6de Vlaamse mestactieplan toe en na 20 jaar beleid kunnen we alleen maar vaststellen dat het verband tussen intensieve veehouderij en slechte waterkwaliteit nog steeds hardnekkig genegeerd wordt. Zo zullen we er nooit geraken. sp.a wil de verschillende peilers van ons milieu- en klimaatbeleid veel meer als een geheel bekijken en de huidige schotten wegwerken. Willen we aan de waterrichtlijn voldoen, dan moeten we dus ook de veestapel afbouwen. sp.a is in die zin voor een warme sanering en een afbouw van de industriële veehouderij. Dat dit centen gaat kosten is duidelijk, maar de gevolgen bestrijden (MAP, Waterzuivering, ...) kost ons ook miljoenen en drukt op onze levenskwaliteit en de natuur. We willen daarom onder meer dat VLIF - steun omgevormd wordt tot een transitiefonds dat landbouwers helpt hun bedrijfsmodel aan te passen of om te schakelen naar andere en meer duurzame productievormen.


Om waterellende in straten en wijken te voorkomen wil sp.a een directe invoering van een moratorium op het bouwen in overstroombare gebieden. Vlaanderen moet de natuurlijke watersystemen herstellen in de strijd tegen overstromingen en droogte. Bijzondere aandacht daarbij dient uit te gaan naar A) herstel van de natuurlijke overstromingsgebieden in rivier- en beekvalleien, B) het vermijden van verdere verharding in infiltratie- en natuurlijke waterbergingsgebieden, C) de opstart van concrete onthardingsprojecten, D) herstelprojecten voor kleine beken en grachten, E) het stopzetten van detaildrainages in het buitengebied en F) de concrete uitvoering van projecten (met Europese cofinanciering): het gehele Seine-Scheldeproject en de rivierplannen voor IJzer, Boven-Schelde, Dender, Gete, Dijle en de kust.

Vlaams Belang

Een intensievere subsidiëring vanwege de Vlaamse overheid en de realisatie van een versnelde doorlooptijd van de rioleringsprojecten. Onze partij kant zich uitdrukkelijk tegen een verhoging van de saneringsbijdragen die al hoog genoeg zijn.

Open VLD

Dat zal nog heel wat inspanningen vragen. We werken soms nog te weinig integraal en geïntegreerd. Daar moet werk van worden gemaakt. Ook moeten we reeds decennia lang gehanteerde processen en acties in vraag durven te stellen en moeten we permanent bijsturen.

PVDA

Zie ook vraag 7. De laatste decennia zijn grote inspanningen geleverd om het afvalwater van gezinnen, diensten en kleine ondernemingen te zuiveren. Toch stagneert de algemene waterkwaliteit van wat heet "de waterlichamen", dat zijn de stilstaande of stromende oppervlaktewaters. De reden? De geïnstalleerde waterzuiverings capaciteit wordt niet volledig benut omdat niet alle woningen aangesloten zijn op het rioolstelsel, omdat septische putten niet zijn afgesloten en omdat het rioolstelsel zich in een slechte staat bevindt. De gemeentelijke riolen zijn de zwakke schakel in de waterzuivering. Gemeenten hebben hulp nodig bij het beheer van hun rioolstelsel. Openbare instanties voor waterzuivering zijn daar de aangewezen partners voor.

De zuiveringsinspanning moet dus verder gezet worden en we moeten ook bepaalde waterzuiverings- stations moderniseren om betere prestaties te halen. Voor afgelegen huizengroepen en alleenstaande hui- zen moeten er eenvoudige, of zelfs individuele waterzuiveringssystemen komen.

Onder druk van de overheid zijn ook industriële lozingen fors gedaald. Zorgen voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is een must voor bedrijven, willen ze voldoen aan de Europese richtlijnen. In Vlaande- ren daalden de industriële lozingen tussen 2010 en 2016 met waarden tussen 20 en 69%. Dat is deels toe te schrijven aan de sluiting van vervuilende fabrieken, maar ook aan maatregelen van de industrie zelf en aan opgelegde maatregelen om water te zuiveren en bepaalde processen te verbeteren. Toch blijven pollu- enten in de industrie en de landbouw voor problemen zorgen: zware metalen, koolwaterstoffen, pesticiden, fenolen enzovoort. Dat kan zo niet verder.

We herbekijken alle lozingsvergunningen van ondernemingen met het oog op de kwaliteitsdoelstellingen in de ontvangende wateren. We werken een controleprogramma voor industriële lozingen uit, met regelmatige analyses van een breed spectrum polluenten. We versterken de afdeling Milieu-inspectie in het Departement Omgeving om meer onaangekondigde controles te doen.

Landbouw beïnvloedt de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Er is de vervuiling door nutriënten (stikstof en fosfaten) en pesticiden. Ook de erosie van landbouwgrond vormt een probleem. We nemen maatregelen tegen deze erosie: beplanting van oevers, aanleg en onderhoud van hagen, bermen, bosjes en grasstroken, grondbedekkers ...

We beschermen grondwaterreserves tegen buitensporig gebruik en tegen chemische vervuiling. De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater moet beter. Wij realiseren de Europese wetgeving op dit gebied: de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water. De normen van deze wetgeving moeten we in 2027 halen.