Verharding Vlaanderen 

31-08-2017

Gezinnen niet buitensporig laten opdraaien voor verharding van Vlaanderen

Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is 14 % van Vlaanderen verhard. Hoewel woningen en flats slechts de helft van die verharding voor hun rekening nemen, beperken de beleidsintenties van de Vlaamse regering in het BRV zich grotendeels tot het wonen van de gezinnen in Vlaanderen. Nochtans nemen kantoorgebouwen; industrieterreinen; infrastructuur & wegen; parkings; windmolenparken; serres enz. de resterende 7 % voor hun rekening. Overwegend ruimtegebruik voor openbare doeleinden. Dit luik vormt momenteel een aanzienlijke lacune in de beleidsopties die op tafel liggen. De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt dan ook dat bij de uitwerking van het BRV de betrokken actoren aan tafel zitten om een realistisch en proportioneel beleid te voeren. Bovendien lijken investeringen in waterbeheersing en -zuivering hoogdringend.

De hele discussie rond de verharding van Vlaanderen blijft voorlopig steken op het beperken van voorziene ruimte voor wonen. Een proportioneel beleid betekent echter dat de overheid maatregelen treft op alle terreinen. Niet het minst de ruimte met openbare bestemmingen die een aanzienlijk deel uit maken van de verharding. Denk maar aan het vergroenen van het wegennetwerk - met een doorgedreven, kwalitatieve bermbeplanting - in combinatie met een omschakeling naar een goederentransport over spoor en water. Gezien de mogelijkheden over water met het dichte netwerk van rivieren en kanalen in ons land en de verworven expertise ter zake, is het verder inzetten op dit laatste hoognodig. Ook het grote potentieel van de agrobosbouw heeft VCB reeds uitgebreid aangekaart.

Verwerking afvalwater, werk aan de winkel

'Groen in de bouw' is al lang geen niche meer in de sector maar is uitgegroeid tot een must voor de leefbaarheid van wijken, bedrijfsomgeving en kwaliteitsvolle stadsvernieuwing in globo. Niet het minst waterbeheersing is daarbij in onze contreien een blijvend aandachtspunt. Bouwtechnische ingrepen maken het mogelijk de doorlaatbaarheid van de bodem te vrijwaren en de aanleg van wadi's helpen bij piekmomenten het water tijdelijk op te vangen. Een van de knelpunten is evenwel de onderdimensionering van het rioleringsstelsel en de verwerking van afvalwater in de Vlaamse gemeenten. Zo loopt in om en bij de 20 % van Vlaanderen het afvalwater ongezuiverd in de natuur. Dat betekent dat de verwerking van afvalwater in tal van gemeenten nog steeds een niet te onderschatten pijnpunt is en in elke gemeente meer of minder woonwijken hiervan verstoken blijven. Investeringen in zulke infrastructuurwerken moeten uiteraard prioritair besteed worden in deze bestaande bebouwing. Niet het minst vanwege de Europese doelstellingen die de Vlaamse overheden dienen te behalen. Het hoeft dan ook geen betoog dat de gemeenten dringend de mogelijkheid dienen te krijgen om deze problematiek adequaat aan te pakken.

Info over uw gemeente vindt u via de website van de Vlaamse milieumaatschappij : https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan